در یادداشت پیش رو آیت الله کعبی به تبیین جامعۀ اسلامی به مثابۀ عنصری از عناصر نظام سازی فقهی می‌پردازد.
همزمان با تعرض دولت نیجریه به شیعیان:
با بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح قابل مشاهده است که حمله‌ی ارتش کشور نیجریه به شیعیان این کشور، ناقض بسیاری از اصول اساسی و خدشه ناپذیر مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که می‌بایست مورد احترام کشورها قرار بگیرد.
دکتر سعید حقانی؛
بر اساس مستندات و آما موجود، در طیف کشورهایی که پیوسته درگیر اعدام‌های ایالتی شهروندان خود هستند، ایالات متحده هرسال در رده اول تا پنجم از پنج کشور نخست قرار می‌گیرد.