مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۴۱% (۷ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۴% (۴ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۳۵% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۷