مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۴۶% (۱۱ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۵% (۶ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۲۹% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۴