مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۳۸% (۸ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۹% (۶ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۳۳% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۱