مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۳۵% (۷ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۳۰% (۶ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۳۵% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۰