مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۴۳% (۱۰ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۶% (۶ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۳۰% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۳