مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تأمین عدالت قضایی
۴۱% (۹ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۷% (۶ نظرسنجی)
مبارزه با مفاسد کلان
۳۲% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۲